Tytuł artykułu: Fosfor i metale ciężkie w glebach pod wpływem niekontrolowanych wysypisk śmieci

Autorzy: BARTKOWIAK, A., LEMANOWICZ, J.

Słowa kluczowe: metale ciężkie, fosfor, gleba, odpady

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki dotyczące oddziaływania niekontrolowanych wysypisk śmieci zlokalizowanych na glebach piaszczystych województwa kujawsko-pomorskiego na zawartość rozpuszczalnych form fosforu i wybranych metali ciężkich (Zn, Cu, Ni i Cr) oznaczonych w wyciągu 0,01 M CaCl2. Stwierdzono, że nielegalne składowanie odpadów przyczyniło się do wzrostu pH badanej gleby oraz miało wpływ na zawarto- ści form aktywnych niklu, chromu i cynku. W poziomach powierzchniowych gleb znajdujących się 100 m od wysypisk, bezpośrednio pod warstwą zdeponowanych odpadów odnotowano większe zawartości węgla, fosforu i miedzi. Odpady składowane na obszarze badanych wysypisk nie wpłynęły znacząco na zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi. Przeprowadzona analiza wariancji wykazała istotny wpływ badanych czynników (obiekty oraz głębokość pobierania prób) na zmiany zawartości Corg, P, Zn, Cu, Cr oraz Ni. Bardzo duże wartości współczynników zmienności (CV%) badanych parametrów wykazały dużą niejednorodność uzyskanych wyników. Zawartość oznaczonych metali ciężkich układa się w następującym szeregu: Cr > Zn > Ni > Cu.

Cytowanie w stylu APA: Bartkowiak, A. & Lemanowicz, J. (2014). Fosfor i metale ciężkie w glebach pod wpływem niekontrolowanych wysypisk śmieci. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (2), 185-194.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bartkowiak & Lemanowicz, 2014), następne powołania: (Bartkowiak & Lemanowicz, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Bartkowiak, Agata, Joanna Lemanowicz. "Fosfor i metale ciężkie w glebach pod wpływem niekontrolowanych wysypisk śmieci." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 64 ser., vol. 23, nr 2, (2014): 185-194.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bartkowiak, & Lemanowicz 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bartkowiak_Lemanowicz_2014_PNIKS, author={Bartkowiak, Agata and Lemanowicz, Joanna}, title={Fosfor i metale ciężkie w glebach pod wpływem niekontrolowanych wysypisk śmieci.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN64/A8/art8.pdf}, year={2014}, volume={23 (2)}, number={64}, pages={185-194}}

Pełny tekst PDF


Go Back